Polityka prywatności art. 13 RODO

Orientacyjny tekst polityki prywatności W niniejszym tekście przywoływane są różne terminy, do których będziemy się odwoływać: Niniejsza strona www.marmurgranit.net należy do firmy Stone Service s.r.l., która w poniższym tekście nazywana jest „Firmą” lub „naszą Firmą”. Wskazana powyżej strona, określana jako „https://” lub „www.marmurgranit.net” lub „marmurgranit.net” nazywana jest w niniejszym tekście „Stroną” lub „naszą Stroną”. Firmowy adres e-mail to „info@marmurgranit.net”, nazywany jest on w niniejszym tekście „adresem e-mail Firmy”. Administratorem danych osobowych jest Stone Service s.r.l., z siedzibą pod adresem via Selva 41 w Zandobbio (Włochy), NIP 03908090164, która w niniejszym tekście nazywana jest „Administratorem danych osobowych”. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Felice Terzi (kod podatkowy TRZFLC78E17L388G), którego adres związany z pełnieniem obowiązków odpowiada adresowi siedziby Stone Service s.r.l., w niniejszym tekście nazywany jest on „Inspektorem ochrony danych osobowych”.

CEL NINIEJSZEJ INFORMACJI

Twoja prywatność jest niezwykle istotna dla naszej Firmy i aby chronić ją jak najlepiej przekazujemy ci adnotacje, w których znajdziesz wskazania odnośnie rodzaju gromadzonych online informacji oraz różnych posiadanych przez ciebie możliwości interwencji w zakresie gromadzenia i wykorzystywania takich informacji na Stronie. Firma, jako Administrator twoich danych osobowych, zgodnie z Dekretem Ustawodawczym z dnia 30 czerwca 2003 nr 196 (Kodeks w zakresie ochrony danych osobowych) niniejszym informuje, że wskazane przepisy zakładają ochronę osób i innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz że takie przetwarzanie odbywać się będzie w sposób prawidłowy, zgodnie z prawem, zasadami transparentności i zachowania poufności oraz z poszanowaniem twoich praw. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z dyspozycjami prawnymi przywołanej wcześniej ustawy oraz z przewidzianym w niej obowiązkiem zachowania poufności. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy osób korzystających z serwisów internetowych Firmy dostępnych drogą teleinformatyczną, począwszy od adresu naszej Strony (patrz początek niniejszego tekstu), który odpowiada adresowi strony początkowej oficjalnej strony Firmy. Powyższe zapisy mają zastosowanie jedynie w przypadku Strony będącej własnością Firmy i nie dotyczą stron nie będących własnością Firmy, które mogą zostać odwiedzone przez użytkownika za pomocą linków zamieszczonych na naszej Stronie. Polityka prywatności jest zgodna z zaleceniem nr 2/2001 przyjętym przez europejskie organy do spraw ochrony danych osobowych, połączonych na mocy art. 29 Dyrektywy Europejskiej nr 95/46/WE, w dniu 17 maja 2001 w celu określenia minimalnych wymagań odnośnie gromadzenia danych osobowych online, a w szczególności sposobu, czasu oraz natury informacji, które administratorzy danych osobowych powinni przekazać użytkownikowi podczas wejścia na stronę internetową, niezależnie od celu wizyty.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane będą przetwarzane w szczególności w celach związanych z realizacją zobowiązań wynikających z obowiązków prawnych lub umownych oraz zobowiązań wynikających z prawa podatkowego i księgowego. Przetwarzanie danych funkcjonalnych w celu wypełniania takich obowiązków jest konieczne do prawidłowego zarządzania wzajemnymi stosunkami, a ich podanie jest obowiązkowe w zakresie realizacji wskazanego powyżej celu. Administrator danych osobowych informuje ponadto, że ewentualne niedostarczenie lub niepoprawne dostarczenie którejkolwiek z informacji obowiązkowych może uniemożliwić Administratorowi danych osobowych zapewnienie prawidłowości przetwarzania. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, a w szczególności: Podmiotom publicznym i/lub prywatnym, jeśli przekazanie danych jest obowiązkowe lub konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych lub służy ono administrowaniu wzajemnych stosunków: - Firmy pocztowe oraz drukujące dane zmienne; - Organy konstytucyjne lub o znaczeniu konstytucyjnym; - Konsultanci lub przedstawiciele wolnych zawodów, również w przypadku zrzeszeń; - Spółki kontrolowane i połączone; - Pośrednicy finansowi nie bankowi. Po uzyskaniu ewentualnej zgody twoje dane będą mogły zostać wykorzystane do przesyłania informacji na temat naszych możliwych działań promocyjnych lub handlowych w celu przeprowadzenia badań rynku lub statystycznych. Przekazanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, a twoja ewentualna odmowa zgody na przetwarzanie nie wpłynie na wzajemne stosunki oraz na prawidłowość samego przetwarzania danych.

ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH

Twoje dane osobowe nie zostaną w żaden sposób rozpowszechnione, chyba że ich ewentualne ujawnienie będzie wyraźnie wymagane przez organy prawa.

TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe, mają prawo do otrzymania w każdej chwili potwierdzenia istnienia tychże danych lub ich braku oraz do zapoznania się z ich zawartością i źródłem, do sprawdzenia ich prawidłowości lub wystąpienia o ich aktualizację lub poprawę, ogólnie rzecz ujmując można skorzystać ze wszystkich praw przewidzianych w art. 7 D. Ustaw. nr 196/2003 (Kodeks ochrony danych), patrz skrócona kopia poniżej. W rozumieniu tego artykułu podmiot ma prawo do wystąpienia o usunięcie, zmianę na formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych z pogwałceniem prawa oraz do niewyrażenia z uzasadnionych powodów zgody na ich przetwarzanie.

W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie przestrzegania polityki ochrony danych osobowych stosowanej przez Firmę, jej zastosowania, prawidłowości danych osobowych lub sposobu korzystania z zebranych danych można skontaktować się z nami elektronicznie pod adresem e-mail Firmy (patrz początek niniejszego tekstu). Dekret ustawodawczy nr 196/2003, art. 7: Prawo do dostępu do danych osobowych i inne prawa

1. Zainteresowany ma prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia dotyczących go danych osobowych lub ich braku, również jeśli nie zostały one jeszcze zapisane, oraz do ich przekazania w sposób zrozumiały.

2. Zainteresowany ma prawo do uzyskania informacji na temat:

a) pochodzenia danych osobowych;

b) celu i sposobów przetwarzania;

c) logiki stosowanej w przypadku przetwarzania za pomocą narzędzi elektronicznych;

d) danych identyfikacyjnych administratora, inspektorów i przedstawicieli wyznaczonych zgodnie z art. 5 ust. 2;

e) podmiotów i kategorii podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane lub które mogą mieć do nich dostęp ze względu na pełnioną funkcję wyznaczonego reprezentanta na terenie kraju, inspektora lub delegata.

3. Zainteresowany ma prawo do:

a) zaktualizowania, poprawienia lub, jeśli leży to w jego interesie, uzupełnienia danych;

b) usunięcia, zamiany na formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z pogwałceniem prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do zrealizowania celu, w którym zostały one zebrane, a następnie przetworzone; c) otrzymania potwierdzenia, że czynności, o których mowa w literach

a) i b) zostały podane do wiadomości, również w zakresie ich zawartości, osób, którym dane zostały przekazane lub udostępnione, poza przypadkiem, w którym wypełnienie tego obowiązku jest niemożliwe lub wymaga zaangażowania środków nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa.

4. Zainteresowany ma prawo do niewyrażenia zgody, w całości lub częściowo:

a) z uzasadnionych przyczyn na przetwarzanie swoich danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia;

b) na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania materiałów promocyjnych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzania badań rynku lub przesyłania informacji handlowych. Administrator danych osobowych i Inspektor ochrony danych osobowych oraz adres e-mail Firmy, którego możesz użyć w celu skontaktowania się z nami wskazane są na początku niniejszego tekstu.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych związane z działaniem serwisów internetowych powiązanych z niniejszą stroną odbywa się w siedzibie Firmy, zostaną one przekazane jedynie kompetentnym podmiotom w celu realizacji usług koniecznych do prawidłowego zarządzania stosunkiem pracy z gwarancją ochrony praw zainteresowanego. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez personel posiadający wyraźne upoważnienie Administratora danych osobowych. Żadne dane pochodzące z serwisu internetowego nie zostaną przekazane lub udostępnione. Dane osobowe przekazane przez użytkowników proszących o przesłanie materiałów informacyjnych (jak prośby o informacje, zapisy do newslettera, itp.) używane są wyłącznie w celu realizacji pożądanej usługi.

TYPY PRZETWADZANYCH DANYCH: DANE NAWIGACYJNE

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania zastosowane do zapewnienia działania niniejszej strony pozyskują podczas normalnego użytkowania niektóre dane, których transmisja jest domyślna w przypadku protokołów komunikacji internetowej. Chodzi o informacje, które nie są zbierane w celu połączenia ich z konkretnymi podmiotami. Do takiej kategorii danych zaliczają się adresy IP komputerów używanych przez użytkowników, które łączą się ze stroną (anonimowe, patrz część poświęcona „Google Analytics” na tej stronie lub na stronie poświęconej plikom cookies), adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) wymaganych zasobów, czas zapytania, metoda złożenia zapytania na serwerze, rozmiar pliku otrzymanego w formie odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (pozytywna, błąd, itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym oraz środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane te używane są wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych odnośnie używania strony w celu skontrolowania jej prawidłowego działania. Dane mogą zostać użyte w celu potwierdzenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych związanych z uszkodzeniem strony jedynie na wniosek właściwych organów ścigania.

DOBROWOLNOŚĆ DOSTARCZENIA DANYCH

Poza przypadkami wskazanymi dla danych nawigacyjnych użytkownik może dobrowolnie dostarczyć dane osobowe wymagane w formularzach kontaktowych z Firmą lub wskazanych w sekcjach strony służących do kontaktu z Firmą w celu zlecenia wysyłki materiałów informacyjnych lub innych komunikatów. Brak ich dostarczenia może uniemożliwić realizację zapytania.

DANE DOSTARCZANE DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Fakultatywne, celowe i dobrowolne przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adresy wskazane na niniejszej stronie lub poprzez zamieszczone na stronie formularze wysyłania wiadomości powoduje pozyskanie adresu e-mail nadawcy koniecznego do udzielenia odpowiedzi oraz innych ewentualnych danych osobowych wprowadzonych dobrowolnie przez użytkownika w wiadomości.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane w następujące sposoby:

- Tworzenie profili klienta, dostawcy lub konsumenta;

- Przetwarzanie za pomocą systemów komputerowych;

- Przetwarzanie ręczne za pomocą archiwów papierowych.

Każde przetwarzanie odbywa się zgodnie ze sposobami opisanymi w art. 11, 31 wraz z kolejnymi Kodeksu ochrony danych z zastosowaniem minimalnych środków bezpieczeństwa przewidzianych przez specyfikację techniczną (ZałącznikB).

PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe, mają prawo do otrzymania w każdej chwili potwierdzenia istnienia tychże danych lub ich braku oraz do zapoznania się z ich zawartością i źródłem, do sprawdzenia ich prawidłowości lub wystąpienia o ich aktualizację lub poprawę (art. 7 Dek. Ustaw. nr 196/2003 ochrony danych).

W rozumieniu tego artykułu podmiot ma prawo do wystąpienia o usunięcie, zmianę na formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych z pogwałceniem prawa oraz do niewyrażenia z uzasadnionych powodów zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie przestrzegania polityki ochrony danych osobowych stosowanej przez Firmę, jej zastosowania, prawidłowości danych osobowych lub stosowania zebranych danych można skontaktować się z nami elektronicznie pod adresem e-mail Firmy (patrz początek niniejszego tekstu).

COOKIES

W celu zapoznania się z opisem tematu odsyła się użytkownika do strony plików cookies.

ZASTOSOWANIE ANALITYCZNEGO OPROGRAMOWANIA INTERNETOWEGO „GOOGLE ANALYTICS” ORAZ ODNOŚNYCH COOKIES

W celu zapoznania się z opisem tematu odsyła się użytkownika do strony plików cookies.

CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Żadna osoba w wieku poniżej 18 lat bez wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów nie może przesyłać informacji na tę stronę internetową oraz nie może dokonywać zakupów lub dokonywać czynności prawnych przez tę stronę bez wspomnianej zgody, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

ZARZĄDZANIE KOMENTARZAMI UŻYTKOWNIKÓW

Nasza Strona zarządzana jest przez CMS Open Source, który pozwala na dodawanie przez użytkowników komentarzy na poszczególnych stronach. Komentarze dodawane są przez użytkowników dobrowolnie. Jeśli użytkownik strony dodaje komentarz do jednej lub wielu treści na stronie, w przypadku gdy komentowanie jest aktywne, system wykrywa i automatycznie zapisuje wprowadzone dane: imię, adres e-mail, ewentualną stronę www, datę, godzinę i adres IP urządzenia, z którego wysłano komentarze oraz ich treść. Spośród tych danych imię, ewentualna strona www, treść komentarza, data i godzina dodania będą publicznie widoczne na stronie, na której dodano komentarz. Dane wprowadzone w polach imię, e-mail i strona www nie podlegają weryfikacji z naszej strony, a zatem użytkownik mógłby wprowadzić również nieprawidłowe dane. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie dane i treści wprowadzone jako komentarz.

ZMIANY NA STRONIE

Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian treści na Stonie w każdej chwili bez konieczności informowania o ich wprowadzeniu. Użytkownik wyraża zgodę na takie ewentualne przyszłe modyfikacje i zobowiązuje się do okresowego odwiedzania Strony w celu pozyskania informacji na temat ewentualnych zmian.

ZMIANY NA NINIEJSZEJ STRONIE

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na niniejszej stronie. Użytkownik wyraża zgodę na takie ewentualne przyszłe modyfikacje i zobowiązuje się do okresowego odwiedzania tej strony w celu pozyskania informacji na temat ewentualnych zmian.

Product added to compare.